સં૫ર્ક

RIC

મહેસૂલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં. ૧૧/૭, નવું સચિવાલય
ગાંધીનગર
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૧૦, +૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૩,
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૭, +૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૯,
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૬
+૯૧ ૭૯ ર૩રપર૩૩૦

સંપર્ક નંબરની માહિતી

નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી સરનામું
શ્રી આર. જે. માકડિયા (આઇ.એ.એસ.) મહેસુલ તપાસણી કમિશ્નર અને સચિવશ્રી મહેસુલ વિભાગ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૦૫૧૯
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૧/૭, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
જગ્યા ખાલી અધિક કલેકટરશ્રી (તકેદારી સેલ) મહેસૂલ વિભાગ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૧૩૯
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૧/૭, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
ડૉ.એલ.કે.વાણીયા નાયબ કલેકટર (તપાસણી)
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૬
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૧/૭, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
- રહસ્ય સચિવ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૩
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૧/૭, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
મામલતદાર
નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી
શ્રી પી.એમ.દવેમામલતદાર (તકેદારી સેલ)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૭
શ્રી પી.કે.વણકરમામલતદારશ્રી (તપાસણી ટીમ-૧)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૭
શ્રી એસ.એચ.વ્યાસ મામલતદારશ્રી (તપાસણી ટીમ-ર)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૭
શ્રી ડી.એ.દરજીમામલતદારશ્રી (તપાસણી ટીમ-૩)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૭
શ્રી પી.પી.ગામીતમામલતદારશ્રી (તપાસણી ટીમ-૪)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૭
શ્રી આર.કે.ખરાડીમામલતદારશ્રી (પ્રાથમિક તપાસ)+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૯