અંદાજપત્ર

RIC

તમામ યોજનાઓ, સૂચિત ખર્ચ અને કરેલ ચુકવણાં અંગે અહેવાલોની વિગતો

જુદી જુદી યોજનોઓ અન્‍વયે જુદી જુદી પ્રવૃતિઓ માટે અંદાજપત્રની વિગતોની માહિતી

 

Also in this section

RIC